projectsh.gif serviceh.gif realestateh.gif managementh.gif

Избор на език

 • Bulgarian
 • English
 • Spanish
Финансови Услуги
Корпоративни финанси Печат Е-мейл

Ние предоставяме набор от услуги на клиенти, които се нуждаят от финансиране или от подкрепа по сключването на сделки и реализирането на инвестиционни проекти. Екипът ни работи в тясна връзка с международни и местни банки, мениджъри на фондове и международни финансови институции. Професионалистите ни в областта на корпоративните финанси са способни бързо да структурират и реализират сделките, необходими на нашите клиенти.

Предлагаме консултантски услуги по реализацията на сливания, поглъщания, придобивания и приватизация; подпомагаме набирането на капитал за непублични компании; участваме активно във всички етапи от процеса на сключване на сделки за капиталово и дългово финансиране. Подпомагаме клиентите си в процеса на реализация на придобивания, при идентифицирането на възможностите за изграждане на потенциални съвместни предприятия или стратегически съюзи, при изпълнението на финансови планове и структурирането на проектно финансиране.

 

Услугите ни в областта на корпоративните финанси покриват следните сфери:

 • финансиране със собствен и със заемен капитал
 • бизнес планиране и финансови прогнози
 • проектно и структурно финансиране

 
Финансиране със собствен и заемен капитал Печат Е-мейл
„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" EООД осигурява помощ в процеса на оценка на текущите и бъдещите финансови потребности на клиентите; улеснява достъпа до източниците на собствен и заемен капитал. Посредством външно финансиране, договорено при конкурентна цена и благоприятни условия, ние помагаме на нашите клиенти да изградят ефективни капиталови структури, независимо дали става въпрос за финансиране на инвестиционни проекти за развитие, или за оптимизиране на текущите операции. Предлагаме следните основни услуги по набирането на капитал:


 • финансиране със собствен и рисков капитал;
 • дългово финансиране (банкови кредити, облигационно финансиране и др.);
 • общи финансови консултации;
 • привличане и оценка на потенциални инвеститори.
 • Независимо от каква консултация по набирането на средства имате нужда, основните етапи на този процес включват:  
 • събиране на вътрешно-фирмена информация, необходима за първоначална оценка на финансирането, от което се нуждаете, и при създаването на информационни пакети;
 • проучване, идентифициране, определяне на приоритети и установяване на контакт с финансови институции;
 • изготвяне на информационни пакети (бизнес план, съгласно изискванията на финансиращите институции, които включват финансови прогнози, информация относно компанията, сектора, пазара и конкуренцията;
 • предоставяне на допълнителна информация на избраните финансови институции
 • договаряне на възможно най-благоприятни условия по отношение на структурата, сроковете и цената на финансирането;
 • финализиране на сделката.

 

 
Бизнес планове и финансови прогнози Печат Е-мейл
„ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ" EООД предлага услуги в областта на бизнес планирането и изготвянето на проектни оценки за клиенти, които имат нужда от анализ на сектора, в който работят; на съществуващите и потенциалните пазари; на конкурентите; на стратегическите насоки на развитие. Бизнес плановете изготвени от нашия екип могат да се използват за вътрешните цели на управленското планиране или за представяне пред външни финансиращи институции. Осигуряваме и помощ при оценка на целесъобразността (feasibility study) на инвестицията в даден инвестиционен проект или дружество, обект на придобиване.

 


Услугите, които предлагаме в областта на бизнес планирането и финансовите прогнози, включват:

 • стратегически бизнес планове;
 • оперативни и финансови планове;
 • оценка на проекти;
 • прогнози за паричните потоци;
 • оценка на целесъобразността (feasibility studies)
 • инвестиционни меморандуми и бизнес планове с цел финансиране

Крайният продукт на този процес е изготвянето на бизнес план (инвестиционен меморандум) заедно със съответните финансови изчисления и прогнози, които дефинират оперативните и финансовите планове на вашата компания, включително и про-форма финансови отчети.

 
Проектно и структурно финансиране Печат Е-мейл

Методите на проектното и структурното финансиране се използват с цел оптимизиране на цената на капитала, необходим за реализирането на проекти, и осигуряват на клиентите ни конкурентни предимства и по-добро позициониране в процеса на преговори. Осигуряваме подкрепа при идентифицирането на активи и парични потоци, които са привлекателни за инвеститорите и заемодателите; при структуриране на сделки; разработване на правен и финансов анализ с цел минимизиране на вероятността от настъпване на рискови събития, свързани със сделката; при идентифициране на източници на финансови средства.


Прилагаме следните консултации в областта на проектното и структурното финансиране:

 • анализ и оптимизация на финансовата структура;
 • капиталово бюджетиране, цена на капитала и дивидентна политика;
 • финансиране на проекти
 

VIP Вход


Забравена парола